โครงการทดสอบสมรรถนะความรู้ของข้าราชการ HIPPS รุ่นที่ 18 ปี 2565

การจัดการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูง (HIPPS)

ด้วย IC3 (Digital Literacy Certification)

ลงทะเบียนสอบ

รูปแบบ รายละเอียด ราคา
รูปแบบที่ 1 ระดับ 1 Computing Fundamental 800 บาท
รูปแบบที่ 2 ระดับ 2 Computing Fundamental, Key Application 1,000 บาท
รูปแบบที่ 3 ระดับ 3 Computing Fundamental, Key Application, Living Online 1,500 บาท
รูปแบบที่ 4 ระดับ 1 Computing Fundamental + หนังสือ IC3 Digital Literacy 1,050 บาท
รูปแบบที่ 5 ระดับ 2 Computing Fundamental, Key Application + หนังสือ IC3 Digital Literacy 1,250 บาท
รูปแบบที่ 6 ระดับ 3 Computing Fundamental Key Application, Living Online + หนังสือ IC3 Digital Literacy 1,750 บาท
รูปแบบที่ 7 ระดับ 1 Computing Fundamental + E-learning วีดีโอเรียนรู้ ออนไลน์ 1,800 บาท
รูปแบบที่ 8 ระดับ 2 Computing Fundamental, Key Application + E-learning วีดีโอเรียนรู้ ออนไลน์ 2,000 บาท
รูปแบบที่ 9 ระดับ 3 Computing Fundamental Key Application, Living Online + E-learning วีดีโอเรียนรู้ ออนไลน์ 2,500 บาท
รูปแบบที่ 10 ระดับ 1 Computing Fundamental + หนังสือ IC3 Digital Literacy + E-learning วีดีโอเรียนรู้ ออนไลน์ 2,050 บาท
รูปแบบที่ 11 ระดับ 2 Computing Fundamental, Key Application + หนังสือ IC3 Digital Literacy + E-learning วีดีโอเรียนรู้ ออนไลน์ 2,250 บาท
รูปแบบที่ 12 ระดับ 3 Computing Fundamental Key Application, Living Online + หนังสือ IC3 Digital Literacy + E-learning วีดีโอเรียนรู้ ออนไลน์ 2,750 บาท