IC3 Spark

คือ ใบประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิทัล สำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต รวบไปถึงแนวคิด และทักษะในการใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆในยุคดิจิทัลที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อเป็นรากฐานการเติบโต สู่อนาคตการทำงานในระดับที่สูงขึ้นต่อไปLocation

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media