EC-Council Certificate

ความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถยังคงมีอย่างต่อเนื่อง การจ้างงานนักวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูลมีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 28 ระหว่างปี 2016-2026 ซึ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับทุกอาชีพ ความต้องการสำหรับงานด้านการวิเคราะห์ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์สูงมากขึ้น ขณะที่นักวิเคราะห์เหล่านี้จะต้องสร้างนวัตกรรมเพื่อป้องกันแฮกเกอร์จากข้อมูลสำคัญหรือการเข้าถึงเครือข่าย

ประกาศนียบัตร และหลักสูตร EC-Council Cybersecurity

EC-Council หรือ the International Council of E-Commerce Consultants เป็นองค์กรระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดด้านการรับรองความปลอดภัยเทคนิค EC-Council ได้รับการรับรองกว่า 200,000 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยข้อมูลทั่วโลกที่มีอิทธิพลต่อความคิดของการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ขององค์กรทั่วโลกนับไม่ถ้วน


Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media