Communication Skills for Business (CSB)

คือประกาศนียบัตรที่จะช่วยประเมิน ทักษะการสื่อสารเพื่อการธุรกิจ (CSB) โดยผู้ที่ผ่านการรับรอง CSB นั้น ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความ ในการสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสภาพแวดล้อมของการดำเนินทางธุรกิจในปัจจุบัน ภายใต้หลักการประเมินทักษะสำคัญของการสื่อสาร ได้แก่


  • การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) – ผ่านกระบวนการ หรือวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • การทำงานร่วมกัน (Collaboration) - การสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) – จะต้องมีวิธีการนำเสนอการสื่อที่ดี ทำให้การสื่อสารนั้นน่าสนใจ

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media