Autodesk Certified User Certificate (ACU)

Autodesk Certification คือ ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้ ความสามารถในการใช้งานชุดโปรแกรม AutoDesk เป็นการวัดทักษะการใช้โปรแกรม เพื่อออกแบบ และเขียนแบบแปลนต่างๆ อาทิเช่น ออกแบบและเขียนแบบแปลนเครื่องกล, ออกแบบและเขียนแบบแปลนสถาปัตยกรรม, ออกแบบและเขียนแบบแปลนระบบไฟฟ้า งานสินค้าต่างๆ ฯลฯ โดยทั้งหมดจะครอบคลุมฟังก์ชั่นการใช้งานทุกส่วนของโปรแกรม สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบตามมาตรฐานสากลจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก AutoDesk เพื่อรับรองว่า บุคคลนั้นสามารถนำโปรแกรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

Autodesk Certification แบ่งระดับการสอบเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเริ่มต้น (Certified User) ระดับเชี่ยวชาญ (Certified Professional) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (Certified Specialist)Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media