อาชีพนักพัฒนาระบบ (Software Developer) ระดับ 4 เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มสายงานอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านการพัฒนาระบบ อาทิเช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์ และโปรแกรมประยุกต์ เป็นต้น หรือมีความรู้เกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาระบบ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหา และตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีความสามารถในการแก้ไขข้อผิดพลาด ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมแบบ Integration ทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test และจัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมได้

รายการหน่วยสมรรถนะ รายการตรวจประเมิน ตัวอย่างใบกำหนดหน้าที่งาน

อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 4 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเองประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะในการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจเพื่อออกแบบระบบ ออกแบบระบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมแบบ Integration และจัดทำเอกสารการออกแบบระบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมแบบ Integration

รายการหน่วยสมรรถนะ รายการตรวจประเมิน ตัวอย่างใบกำหนดหน้าที่งาน

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ (IT Support) ระดับ 4 ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานด้านการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะในการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

รายการหน่วยสมรรถนะ รายการตรวจประเมิน ตัวอย่างใบกำหนดหน้าที่งาน

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค (Network Support Technician) ระดับ 4 ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมในงานสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่าย ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และการตั้งค่าและทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย

รายการหน่วยสมรรถนะ รายการตรวจประเมิน ตัวอย่างใบกำหนดหน้าที่งาน

อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 3 เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องในกลุ่มสายงานอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านการพัฒนาคอร์สแวร์ อาทิเช่น นักพัฒนาคอร์สแวร์ ช่างศิลป์ ช่างภาพ นักออกแบบภาพประกอบ นักตัดต่อภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น หรือมีความสามารถด้านการพัฒนาคอร์สแวร์ โดยมีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการเลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน มีสมรรถนะทางด้านการสร้างภาพนิ่ง การสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ การสร้างเสียง การถ่ายทำ และการตัดต่อวีดิโอเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้

รายการหน่วยสมรรถนะ รายการตรวจประเมิน ตัวอย่างใบกำหนดหน้าที่งาน

อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) ระดับ 4 เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องในกลุ่มสายงานอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านออกแบบศิลปะเกม เช่น 3D Designer, 3D Model Designer, 3D Artist เป็นต้น หรือมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างโมเดล 3 มิติ (3D Model) โดยเริ่มจากการออกแบบโมเดล 3 มิติ ต้องเข้าใจในสัดส่วนโมเดล เข้าใจหลักการกายวิภาคศาสตร์ การเคลื่อนไหวของแขน ขา ลำตัว ครอบคลุมไปถึงการควบคุมกระดูก (Rigging) ขั้นพื้นฐาน และการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animate) เบื้องต้นสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคนิควิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสามารถจัดระบบข้อมูลให้สมบูรณ์เพื่อนำไปใช้จริงในเกมได้

รายการหน่วยสมรรถนะ รายการตรวจประเมิน ตัวอย่างใบกำหนดหน้าที่งาน

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม (Game Programmer) ระดับ 4 ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในด้านการพัฒนาโปรแกรมเกม โดยใช้ Game Engine เป็นเครื่องมือ และสามารถทดสอบโปรแกรมเกมได้ รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโปรแกรมเกมได้ และทฤษฎีของระบบที่จัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ (Version Control) และให้คำแนะนำ ถ่ายทอด ประสบการณ์ ทักษะ และความรู้ พร้อมมีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ โดยครอบคลุมความสามารถด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ เพื่อเสริมสร้างให้เป็นมาตรฐานทางอาชีพ เป็นกำลังในการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ ให้มีศักยภาพสูงสุด

รายการหน่วยสมรรถนะ รายการตรวจประเมิน ตัวอย่างใบกำหนดหน้าที่งาน

อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ระดับ 4 เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องในกลุ่มสายงานอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาทิเช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล, นักวิเคราะห์สถิติ, นักการตลาด, วิศวกรข้อมูล เป็นต้น หรือมีความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูล (Data Model) กระบวนการขั้นตอนทั้งหมดในการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล โดยมีทักษะในการนำความรู้และทักษะเชิงธุรกิจมาวิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ได้ สามารถหาข้อสรุปหรือตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเองเพื่อควบคุมคุณภาพงานได้ โดยต้องมีความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลควบคุมกระบวนการทำงานและปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

รายการหน่วยสมรรถนะ รายการตรวจประเมิน ตัวอย่างใบกำหนดหน้าที่งาน

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล ระดับ 4 เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์สถิติ นักการตลาด วิศวกรข้อมูล บุคคลที่สําเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สนใจในงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประมวลผลแบบจําลอง (Analytics and Computational Modelling) การวิเคราะห์ความต้องการที่จําเป็นขององค์กร (Business Needs Analysis) การออกแบบ บริหารจัดการ และวิศวกรรมข้อมูล การบูรณาการระบบและข้อมูล การนําเสนอ รวมถึงการตระหนักถึงการศึกษาความปลอดภัย

วิศวกรข้อมูลอาวุโสสามารถดําเนินการและกํากับดูแลการบํารุงรักษาของช่องทางไหลของข้อมูล และระบบการประมวลผลข้อมูลที่สนับสนุนการรวบรวมการจัดเก็บ ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีการสกัดข้อมูลที่มีคุณค่า มีข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลจริง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กร สามารถดําเนินการสนับสนุนการออกแบบ การพัฒนา และให้การบํารุงรักษาของเส้นทางกระแสข้อมูล และระบบการประมวลผลข้อมูลที่สนับสนุนการรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูล ทั้งการประมวลผลแบบ Batch และ Real-time และทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน (Unstructured) ในลักษณะที่สามารถปรับขนาดได้ (Scalable) สามารถทําซ้ำได้(Repeatable) และมีความปลอดภัย (Secure) สามารถให้ความช่วยเหลืองานด้านการสกัดคุณสมบัติ (Extraction) ข้อมูลเชิงลึกจากชุดข้อมูล พร้อมให้คําแนะนํา เพื่อสนับสนุนความต้องการขององค์กร อีกทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลให้รองรับการดึงข้อมูลในองค์กรในลักษณะอัตโนมัติ (Streamlining)

วิศวกรข้อมูลทํางานเกี่ยวกับการทําความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจและเกี่ยวข้องกับความต้องการข้อมูล ที่สามารถสร้างเป็นรายงานพร้อมคําแนะนําที่มีความเชื่อมั่นสูงส่งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง โดยต้องมีความรับผิดชอบต่อการกํากับดูแลควบคุมกระบวนการทํางานและปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

รายการหน่วยสมรรถนะ รายการตรวจประเมิน ตัวอย่างใบกำหนดหน้าที่งาน