ที่มาโครงการ

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มีจุดมุ่งหมายในการเชื่อมโยงการพัฒนากำลังคนจากภาคผู้ใช้กำลังคนสู่ภาคผู้ผลิตกำลังคน และให้การรับรองสมรรถนะของกำลังคนที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม เป็นกลไกให้บุคคลได้รับการยอมรับในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ ทั้งผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในอาชีพ และผู้ที่จะเข้าสู่อาชีพ โดยจะมีวุฒิทางการศึกษา หรือไม่มีวุฒิทางการศึกษาก็สามารถขอรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพได้

ทั้งนี้ จึงได้จัดโครงการจัดประเมินมาตรฐานอาชีพแบบเทียบโอนประสบการณ์คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเทียบความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ของบุคลากรที่ทำงานในสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 9 อาชีพ ที่ยังขาดการรับรอง และสามารถรับรองด้วยประกาศนียบัตรจากหน่วยงานของภาครัฐ

(Software Developer)

นักพัฒนาระบบ

View Details
(System Analyst)

นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ

View Details
(IT Support)

ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์
และระบบคอมพิวเตอร์

View Details
(Network Support)

ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค

View Details
(Course Developer)

ผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอน /
นักพัฒนาคอร์สแวร์

View Details
(3D Animator)

นักออกแบบศิลปะเกม
(โมเดล 3 มิติ)

View Details
(Game Developer)

นักพัฒนาโปรแกรมเกม

View Details
(Data Analysis)

นักวิเคราะห์ข้อมูล

View Details
(Data Engineer)

ผู้ปฏิบัติติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล

View Details

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนประสบการณ์ เพื่อยกระดับความก้าวหน้าในอาชีพ
 • เพื่อให้บุคลากรที่มีประสบการณ์ แต่ขาดการรับรองอย่างมีระบบ สามารถได้รับการรับรองด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ
 • เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสร้างแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเก็บเอกสารหลักฐานที่สำคัญในอาชีพตนเอง

บุคคลที่สามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้

 • บุคลากร ที่ทำงานในสายอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องในอาชีพที่ต้องการเทียบโอนประสบการณ์
 • บุคลากรที่มีความสนใจรับรองความรู้ และทักษะ ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ตารางเทียบเคียงอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการเทียบโอนประสบการณ์

อาชีพ ชั้นคุณวุฒิ ตัวอย่างอาชีพที่เกี่ยวข้อง
สามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้
นักพัฒนาระบบ
(Software Developer)
ระดับ 4 โปรแกรมเมอร์ (Programmer) / นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) / นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม (Web Developer) / นักทดสอบระบบ (Software Tester) / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / หรืออาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ : ไม่จำกัดภาษาในการพัฒนาโปรแกรม
นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ
(System Analyst)
ระดับ 4 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst / Business Analyst) / โปรแกรมเมอร์ (Programmer) / นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) / นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม (Web Developer) / นักทดสอบระบบ (Software Tester) / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืออาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์
(IT Support)
ระดับ 4 IT Support / Technical Support / Help Desk / Network Engineer / System Engineer / เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายหรืออาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค
(Network Support)
ระดับ 4 IT Support/ Technical Support / Help Desk / Network Engineer / Network Administrator / System Engineer / System Administrator / เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ / เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย หรืออาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอน / นักพัฒนาคอร์สแวร์
(Course Developer)
ระดับ 3 นักพัฒนาคอร์สแวร์ / ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา / นักพัฒนาสื่อการเรียนการสอน / ช่างศิลป์ / ช่างภาพ / นักออกแบบภาพประกอบ / นักตัดต่อภาพเคลื่อนไหว หรืออาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักออกแบบศิลปะเกม 3 มิติ
(3D Animator)
ระดับ 4 ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม / ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น สร้างสรรค์ภาพแนวคิด (Concept Artist) / นักสร้างสรรค์ภาพ 3 มิติ / นักติดตั้งกระดูก (Rigger) / นักสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ (3D Animator) หรืออาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักพัฒนาโปรแกรมเกม
(Game Developer)
ระดับ 4 ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโปรแกรมเกม หรืออาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analysis)
ระดับ 4 นักวิเคราะห์ข้อมูล / นักวิเคราะห์สถิติ / นักการตลาด / วิศวกรข้อมูล หรืออาชีพอื่นที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ไม่จำกัดซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และหรือสร้างการนำเสนอข้อมูล
ผู้ปฏิบัติติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล
(Data Engineer)
ระดับ 4 นักวิเคราะห์ข้อมูล / นักวิเคราะห์สถิติ / นักการตลาด / วิศวกรข้อมูล

ขั้นตอนเข้าร่วมโครงการ

 • ศึกษารายละเอียดของอาชีพที่ตรงกับการทำงาน
 • ลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์
 • เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเทียบโอนประสบการณ์
 • แนบหลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาการเทียบโอนประสบการณ์ บนเว็บไซต์
 • โครงการฯ พิจารณาหลักฐานเทียบโอนประสบการณ์
 • โครงการฯ แจ้งผลการประเมินทางอีเมล และทางเว็บไซต์
  • กรณีผู้ผ่านการเทียบโอนประสบการณ์ ชำระค่าจัดส่งหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ จำนวน 50 บาท/คน และแนบหลักฐานการชำระเงิน บนเว็บไซต์
  • กรณีผู้ที่ไม่ผ่านการเทียบโอนประสบการณ์ สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง
 • โครงการฯ จัดส่งเอกสารภายในระยะ 120 วัน จากวันที่ทราบผลพิจารณา

สิ่งที่ผู้ผ่านการเทียบโอนประสบการณ์จะได้รับ

 • หนังสือรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
 • บัตรรับรองมาตรฐานอาชีพ
shape shape
 • เข็มกลัด มอช
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2565