ตรวจสอบสิทธิ์การสนับสนุนการสอบจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ