ทำไมคนส่วนใหญ่เลือกใช้งานโปรแกรม PowerBI


เหตุผลที่เลือก Power BI เพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กรนั้นมีอยู่ 3 ประการ
ประการแรก Multi Sources คือ การเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกัน ไม่ว่าข้อมูลจะมาจากไฟล์ฐานข้อมูลทั่วไป อย่างเช่น Access/CSV/Excel/MySQL/Oracle หรือแม้กระทั่งฐานข้อมูลจาก Facebook/Google Analytics ก็สามารถนำมาเชื่อมโยง และทำการวิเคราะห์ในรูปแบบของชาร์ท (Chart) หรือ ตาราง (Table) สามารถเรียกข้อมูลได้จากหลายแหล่งมากกว่า Excel

ประการสอง Confirmed Decision คือ หน้าจอ Report/Dashboard สามารถใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ทันที ทำให้ผู้บริหารไม่ต้องคอยโทรถามความคิดเห็นจากแต่ละแผนกก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ ขององค์กร

ประการสาม Real – Time Manner คือเรื่องของการทำงานแบบ Real-time ในการสร้างข้อมูลขึ้นมานั้น เมื่อทำการ Refreshข้อมูลบน Power BI สามารถรอดู report ที่อัพเดทได้เอง

โปรแกรม Power BI คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก ให้อยู่ในรูปแบบของชาร์ท (Chart) หรือ ตาราง (Table) เพื่อให้สามารถอ่านข้อมูลและนำข้อมูลไปวิเคราะห์ประโยชน์ในทางธุรกิจต่อไป คำว่า BI ย่อมาจาก Business intelligence เป็น Software มีทั้งรูปแบบ Desktop และแบบ Website เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ลึกขึ้น

หลักการของโปรแกรม BI คือจะมีการนำเข้าข้อมูลไปผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การ Clean หรือ การจัดโครงสร้าง เพื่อสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และส่งผลการวิเคราะห์ไปนำเสนอเป็น Data Visualization มีการทำงานแบบอัตโนมัติ เช่น เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา ก็จะมีการ Update การวิเคราะห์ และการแสดงผลทันที สามารถทำกราฟซ้อนกราฟได้ และสามารถใช้ Filter เพื่อเลือกดูข้อมูลบางส่วนได้อีกด้วย นอกจากนี้ ในแต่ละกราฟที่อยู่ใน Dashboard เดียวกัน จะมีความเกี่ยวเนื่องกัน เช่น หากเลือก Filter ตัวแปรใด กราฟอื่นๆ ใน Dashboard จะแสดงผลเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรนั้นทันที อีกทั้งมีการแสดงผลในรูปแบบแผนที่ ทำให้สามารถเข้าถึงมุมมองของข้อมูลที่แสดงผลเป็น Location ได้ง่ายขึ้น

Power BI เหมาะกับใคร

Power BI เหมาะกับ Data Analyst หรือ Business Analyst ที่ต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ การใช้โปรแกรม Power BI สามารถใช้งานเพื่อสร้าง Data Model ได้ โดยในมุมมองของ User สามารถนำเสนอผลลัพธ์ในการทำ Data Visualization มากกว่า เพราะความเป็นจริงแล้ว Tool หลักของ Data Scientist อาจจะเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นเอง เช่น Python หรือ R การใช้โปรแกรม BI พบว่าหลายองค์กรมีการใช้งานโปรแกรม BI แล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เตรียมความรู้ก่อนใช้งานโปรแกรม Power BI

จำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานของ Microsoft Excel โดยเฉพาะ Function “Pivot Tables” เพราะหลักการทำงานของโปรแกรม Power BI มีหลักการทำงานเดียวกัน เนื่องจากพัฒนามาจากบริษัท Microsoft นอกจากนี้ ควรมีความรู้และเข้าใจพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลจะ ช่วยให้สามารถเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการสร้าง Power BI ได้เป็นอย่างดี เช่น คำว่า Field, Type of Field, Record รวมทั้ง Table เป็นต้น ที่สำคัญข้อมูลที่จะนำมาสร้างชาร์ทใน Power BI ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสำหรับทุกๆ Field และแต่ละ Field ต้องกำหนดรูปแบบถูกประเภท (Type of Field) ด้วยเช่นกัน

ในภาวการณ์สังคม เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง การรนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากของการต่อยอดในองค์กร

Share this Post