ARIT ศูนย์ทดสอบประกาศนียบัตรสากลทางด้านไอที ให้บริการทดสอบมาตรฐานทางด้านไอทีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ภายใต้การดูแลระบบสอบจาก Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ได้รับลิขสิทธิ์การสอบจากเจ้าของซอฟแวร์ชั้นนำระดับโลก ที่การรับรองจากหน่วยงานด้านไอทีตามมาตรฐานสากล ท่านสามารถเลือกสอบประกาศนียัตรที่ตรงกับความต้องการเพื่อโอกาสที่จะเติบโตในสายอาชีพในอนาคต

ศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล หรือ Pearson VUE Testing Center เป็นศูนย์ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) รับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำทั่วโลก เช่น บริษัทซิสโก ซิสเต็มส์ จำกัด , บริษัทอะโดบี ซิสเต็มส์ จำกัด, CompTIA เป็นต้น


Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media