บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการโครงการตามนโยบบายของภาครัฐ ในรูปแบบโครงการภายใต้งบประมาณ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด ด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการในเรื่องหาสถานที่ ความพร้อมของอุปกรณ์ จัดหาอาหารและที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การวางแผนงบประมาณ และทำรายงานสรุปผลโครงการ ทำให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ให้จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ , โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที , โครงการจัดการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลระดับพื้นฐาน , โครงการจัดการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลระดับ Professional , โครงการจัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสภายในสังคม เป็นต้น

ตัวอย่างภาครัฐ

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media