อ.ณิชาภัทร จันทศรี

Instructor

ข้อมูลเบื้องต้น

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก
  • ปร.ด. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท (ทุนเพชรพระจอมเกล้า)
  • คอ.ม. สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาตรี
  • อส.บ. สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • ทล.บ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ใบประกาศนียบัตรสากล

 • Microsoft Office Specialist (MOS)
 • IC3 Digital Literacy Certification
 • Microsoft Technology Associate (MTA)
 • Adobe Certified Associated (ACA)
 • Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • Microsoft Certified Product Specialist (MCPS)
 • CompTIA
Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media