บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการโครงการตามนโยบบายของภาครัฐ ในรูปแบบโครงการภายใต้งบประมาณ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด ด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการในเรื่องหาสถานที่ ความพร้อมของอุปกรณ์ จัดหาอาหารและที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การวางแผนงบประมาณ และทำรายงานสรุปผลโครงการ ทำให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ให้จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ , โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที , โครงการจัดการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลระดับพื้นฐาน , โครงการจัดการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลระดับ Professional , โครงการจัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสภายในสังคม เป็นต้น