ARIT หารือแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลร่วมกับ สำนักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา

คุณภาวิตา ศุวัสธารากุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เข้าพบ ผอ.ธณัทอร วรรณจรูญ ผู้อำนวยการกลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร, สำนักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา [...]

ประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification หนึ่งในมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำประเทศไทย

ประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ภายใต้ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Human Capital Excellence Center : HCEC ซึ่งนโยบายนี้จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ [...]

กรมพลศึกษา พัฒนาบุคลากรด้วย IC3 ต่อเนื่องรุ่น 2

กรมพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy Project) ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 [...]

กรมพลศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1

กรมพลศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy Project) ด้วยมาตรฐานของ IC3 Digital Literacy [...]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 4 วิทยาเขต มุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้อนรับเปิดเทอมด้วยวิสัยทัศน์ และโครงการดีดีในการพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัลให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา [...]

มุ่งสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล กับ IC3 Digital Literacy

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมอบรมพร้อมทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification ภายใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563/ กสศ. [...]

ประชุมคณะรับรองหลักสูตร

จันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมแอสกี้ ชั้น 31 อาคารเอ็มเอส สยาม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การหาชน) ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดประชุมคณะรับรองหลักสูตร [...]