ARIT ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านไอทีด้วยใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลให้กับเยาวชนในจังหวัดสงขลา

14 มีนาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐานสากล สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย [...]

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อบรมพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดอบรมโครงการ พัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ หลักสูตร การนำเสนอผลงานในรูปแบบ Infographic [...]

ARIT เปิด Class พัฒนาความรู้พร้อมสอบ IC3 มาตรฐานสำหรับคนยุคใหม่

บริษัท เอาร์ไอที จำกัด เปิดห้องเรียนจัดอบรมความรูัการมีทักษะดิจิทัลสำหรับกลุ่มคนทำงาน ด้วยมาตรฐานของ IC3 Digital Literacy Certification [...]

ARIT พบ รมว. กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาแนวทางพัฒนาครู

นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป และ นางสาวภาวิตา ศุวัสธารากุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จากบริษัท เออาร์ไอที จำกัด เข้าพบ ท่านณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอาจารย์ทองทิพย์ โคนชัยภูมิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [...]

ARIT หารือร่วมกับ Microsoft Thailand เร่งพัฒนาทักษะยุคดิจิทัล

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด และบริษัทไมโครซอฟท์ประเทศไทย โดยมีคุณคุณวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด คุณศรัยภัคร์ ไพศาลนิธิกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ร่วมหารือกับคุณศิรินุช ศรารัชต์ Education Lead และคุณธนภัทร์ ศิลากอง Territory Channel Manager จาก Microsoft Thailand [...]

ARIT พบผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

คุณวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เข้าพบ ดร. อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEMC) [...]

ARIT พบ depa หารือเรื่องการพัฒนากำลังคนยุคดิจิทัล

คุณวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เออาร์ไอที จำกัด เข้าพบ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ [...]

ARIT หารือแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลร่วมกับ สำนักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา

คุณภาวิตา ศุวัสธารากุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เข้าพบ ดร.สุรพงษ์ เอิ่มอุทัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และผอ.ธณัทอร วรรณจรูญ ผู้อำนวยการกลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร, [...]