ARIT Road Show 2019

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ บนเวที “MOS Olympic Thailand Competition2019” และ “Thailand Design Creator Competition 2019” เวทีแห่งการค้นหาสุดยอดเยาวชนไทยที่มีความสามารถทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีเวทีแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์และร่วมลุ้นเป็นตัวแทนเยาวชนไทยสู่การแข่งขันบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่ภาคอีสาน และภาคเหนือ ให้กับกลุ่มสถาบันการศึกษาในจังหวัดต่างๆ ดังนี้

จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
วิทยาลัยเชียงราย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย เชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันได้แล้ววันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านทาง www.aritedu.com
บริหารโครงการและดำเนินการจัดกิจกรรมโดย

คุณศรัยภัคร์ ไพศาลนิธิกุล และ คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ

Share this Post