โครงการ More Powerful with New MOS 2016 สำหรับครูผู้สอนระดับมหาวิทยาลัย MS.PowerPoint รุ่นที่ 3

          โครงการ More Powerful with New MOS 2016 สำหรับครูผู้สอนระดับมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 ด้วยใบประกาศนียบัตรสากล Microsoft PowerPoint 2016
บริหารโครงการและดำเนินการจัดกิจกรรมโดย

คุณศรัยภัคร์ ไพศาลนิธิกุล และ คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ

Share this Post