บรรยากาศอบรมพร้อมสอบโครงการ More Powerful with New MOS 2016 สำหรับครูผู้สอนระดับอาชีวะ รุ่นที่ 3

          บรรยากาศอบรมพร้อมสอบโครงการ More Powerful with New MOS 2016 สำหรับครูผู้สอนระดับอาชีวะ รุ่นที่ 3 ด้วยใบประกาศนียบัตรสากล Microsoft PowerPoint 2016
บริหารโครงการและดำเนินการจัดกิจกรรมโดย

คุณศรัยภัคร์ ไพศาลนิธิกุล และ คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ

Share this Post