ARIT ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ.

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๔ รับมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนด้านการศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ “ครบรอบ 130 ปี” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ตามลำดับ)

โดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ยังคงยึดมั่นในจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา ส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคคลากรภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตัวเองให้มีทักษะความรู้ ความชำนาญทางด้านไอที เพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง
Share this Post