TPQI จับมือ ARIT จัดงานสัมมนาโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพฯ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมด ทั้งในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมฝึกอบรม และการประเมินบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้มาตรฐานอาชีพที่ได้จัดทำขึ้น ได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มระบบ จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรในอาชีพ ให้มีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สามารถพัฒนาตนเองไปสู่คุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้น รวมถึงมีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ อันเป็นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ อย่างครบวงจรและยั่งยืน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณชนพล อินเที่ยง หัวหน้ากลุ่มงาน 2 สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 ผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของมาตรฐานอาชีพ ในการพัฒนาบุคลากรประเทศไทย” อีกทั้งยังมีบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมงานสัมมนาจำนวนมาก
Share this Post