Microsoft Technology Associate (MTA)

ลักษณะการสอบ

การทดสอบมาตรฐานทักษะภายใต้ Microsoft Technology Associate (MTA) Certificate นี้จะเป็นการทดสอบความรู้พื้นฐาน ทางด้านไอทีโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการตัดสินใจก่อนจะก้าวสู่ขั้นต่อไปของสายอาชีพด้านไอทีโดยตรง

วิธีการสอบ
  1. การทดสอบแต่ละวิชาใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
  2. การสอบจะเป็นแบบปฏิบัติ ผสมผสานกับความรู้ด้านทฤษฎี เน้นการปฏิบัติงานได้จริง
  3. โจทย์คำถามเป็นภาษาอังกฤษ
  4. การสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  5. เมื่อทำการสอบเสร็จสมบูรณ์จะได้รับผลสอบทันที

ตัวอย่างข้อสอบการเตรียมตัวสอบ

  1. ผู้สอบควรศึกษาวัตถุประสงค์การสอบอย่างละเอียด
  2. ผู้สอบควรฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในหัวข้อต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ โดยควรศึกษาทุกเมนู ของแต่ละโปรแกรมอย่างลึกซึ้ง
  3. ผู้สอบควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมหรือสายงานที่ผู้สอบเลือกทดสอบ
Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media