Microsoft Certified Educator (MCE)

ลักษณะการสอบ

 • เวลาในการสอบ 60 นาที
 • ข้อสอบมี 40 ข้อ
 • ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ
 • คำถามเป็นแบบเลือกตอบครอบคลุมวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • ส่งเสริมการประสานงานร่วมกันของนักเรียน
  • สร้างทักษะการสื่อสาร
  • ฝึกฝนการสร้างความรู้
  • ฝึกฝนการควบคุมตนเอง
  • เรียนรู้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  • สนับสนุนให้นักเรียนในการใช้เครื่องมือในการสื่อสารและข้อมูล
  • ส่งเสริมการใฃ้ ICT อย่างมีประสิทธิภาพ
Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media