EC-Council Certificate

Ethical Hacker Associate (E|HA)

ประกาศนียบัตร Ethical Hacking Associate แสดงให้เห็นถึงความรู้ของแต่ละคนในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องมือและวิธีการของแฮกเกอร์ที่เป็นอันตราย แต่ในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ประกาศนียบัตรนี้รับรองบุคคลในระดับต้นของการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย การแฮ็คอย่างมีจริยธรรมจากผู้ขายที่เป็นกลาง

Exam objectives

Cyber Forensics Associate (C|FA)

ประกาศนียบัตร Cyber Forensics Associate ประกาศนียบัตรแสดงให้เห็นถึงความรู้ของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการลักลอบการโจมตี และถูกแยกหลักฐานรายงานอาชญากรรม รวมถึงดำเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกันการโจมตีในอนาคต บุคคลที่เรียนรู้หลักการของกระบวนการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล (digital forensics) สามารถกลายเป็นสมาชิกที่ทรงคุณค่าของการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และทีมงานตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Exam objectives
Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media