CertPREP Practice Tests

ประโยชน์ของ CertPREP Practice Tests

  • ผู้ใช้งานได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ผ่านหน้าจอโปรแกรมเสมือนจริง
  • ผู้ใช้งานเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม
  • ผู้ใช้งานได้ฝึกฝนเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบใช้งานของโปรแกรมตรงตามวัตถุประสงค์
  • ผู้ใช้งานสามารถทราบผลการทดสอบของตนเองได้ภายหลังจากการสอบเสร็จสิ้น สามารถนำผลลัพธ์มาประเมิน และพัฒนาการใช้งานโปรแกรมต่อไป
  • ชุดฝึกฝนสามารถเป็นเครื่องมือใช้วัดความสามารถการทำงานในโปรแกรมต่างๆ ของผู้ใช้งาน
  • เพิ่มโอกาสในการได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพได้มากขึ้น
Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media