ประวัติความเป็นมา

1990สถาบันไอทีไอที เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ จัดตั้งขึ้นในปี 1990 ภายใต้บริษัทกลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช จำกัด (AR GROUP) ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการ เผยแพร่ อบรม ส่งเสริมความรู้ ตลอดจนการฝึกฝนทักษะความชำนาญด้านไอที เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดที่เป็นระบบ สถาบันไอทีไอที ได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการด้านการศึกษา และการฝึกอบรมด้านไอที ให้แก่ บุคลากรตามสายงานต่างๆ ทั้งขององค์กรเอกชนหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ โดยให้บริการความรู้ด้านไอทีหลากหลายรูปแบบ อาทิการจัดฝึกอบรมการจัดการทดสอบความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และไอที ทั้งใน และนอกสถานที่

นอกจากนั้น สถาบันฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ขององค์กรที่มีชื่อเสียงหลายแห่งอาทิ AutoDesk Inc. แห่งสหรัฐอเมริกาผู้ผลิตซอฟต์แวร์ AutoCAD Microsoft Press Co., Ltd รวมถึง Prometric Thompson Learning Co., Ltd. แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาให้เป็นศูนย์การทดสอบบุคลากรด้านไอที หรือที่เรียกว่า “Authorized Prometric Testing Center” แห่งแรกในประเทศไทยเพื่อดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้าน IT โดยใช้รหัสศูนย์สอบ THO และยังได้รับความไว้วางใจ จากบริษัท Certiport Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัท Microsoft Inc. ให้สถาบันฯเป็นตัวแทนในการจัดตั้งศูนย์สอบโปรแกรม Microsoft Office (Microsoft Office Specialist Certificate) อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจาก Adobe Certified Associate แต่งตั้งให้เราเป็นศูนย์ทดสอบแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

เรายังได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบความรู้ด้านไอที อาทิเช่น โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยาม ในการเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS OFFICE) และการสอบตามมาตรฐานสากล (MOS Certificate) ซึ่งมีนักศึกษากว่า4,000คนที่เข้ารับการฝึกอบรม อีกทั้งเรายังได้ขยายการ ให้ บริการการทดสอบความรู้ด้านไอทีไปยังสถานการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 10 แห่ง ปัจจุบันทางสถาบันฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงจาก ประเทศสหรัฐอเมริกาในการขยายธุรกิจการให้บริการ ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาเอก ทางด้านจิตวิทยาการบริหาร เพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษา ให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น

2019

ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมการสร้างมาตรฐานองค์ความรู้ด้านไอทียอดเยี่ยม” THAILAND TOP SME AWARD 2019

2016

Certiport Co.,Ltd. ขยายสิทธิ์การเป็นผู้แทนจัดตั้งศูนย์สอบ AutoDesk Inc.

2011

จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ในฐานะที่ปรึกษาสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2010

Certiport Co.,Ltd. ขยายสิทธิ์การเป็นผู้แทนจัดตั้งศูนย์สอบ Microsoft Technology Associate (MTA)

2008

สิทธิ์การเป็นผู้แทนจัดตั้งศูนย์สอบ Adobe Certified Associate and IC3 แห่งเดียวในประเทศไทย

2007

ถาบันไอทีไอทีได้เปลี่ยนชื่อทางนิติบุคคลจากเดิมบริษัท ไอทีไอที จำกัด เป็น บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้รับสิทธิ์การเป็นผู้ดูแล Microsoft School Agreement ภายใต้โครงการ DAE (ขาย license) ปัจจุบันใช้โปรแกรม ES

บริษัท Pearson VUE แต่งตั้งให้เป็นศูนย์สอบ Pearson VUE Testing Center

2006

บริษัท Microsoft ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่งตั้งให้เป็น สถาบันที่มีสิทธิแต่งตั้ง และคัดเลือก สถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ Microsoft IT Academy (ITA Program)

2003

บริษัท Microsoft แต่งตั้งให้เป็นคู่ค้าของไมโครซอฟท์ (Microsoft Certified Partner)

2002

Certiport Co.,Ltd.แต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินงานและจัดกิจกรรม MOS Worldwide Competition.ประจำประเทศไทย

2001

Certiport Co.,Ltd. แต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบ Microsoft Office ตาม มาตรฐานสากลแห่งแรก ของประเทศไทย (MOS Testing Center)

1994

Prometric Thomson Learning แต่งตั้งให้เป็นศูนย์สอบมาตรฐานสากลสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ แห่งแรกของประเทศไทย รหัส (THO)

1992

ขยายธุรกิจทางด้านการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาเอก

1991

AutoDesk Inc. แต่งตั้งให้เป็นศูนย์อบรม AutoCAD อย่างเป็นทางการ และ Novell (Thailand) แต่งตั้งให้เป็นศูนย์อบรม Netware อย่างเป็นทางการ

1990

ก่อตั้งสถาบันไอทีไอที


ประวัติความเป็นมา

เพื่อฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านคอมพิวเตอร์ เสริมสร้างทักษะความชำนาญในการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อออกแบบหลักสูตรวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่หลักสูตรระดับพื้นฐานจนถึงระดับขั้นสูง และพัฒนาหลักสูตรให้ ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในภาวะปัจจุบัน เพื่อรักษาระดับคุณภาพ และพัฒนาทีมวิทยากรให้มีความเชี่ยวชาญวิชาการคอมพิวเตอร์ และถ่ายทอดความรู้ ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเผยแพร่ความสำคัญของการสอบ (Certified) เพื่อยืนยันระดับความรู้ความสามารถทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ของระดับผู้ปฏิบัติงานทั่วไป และระดับวิศวกรคอมพิวเตอร์


มาตรฐานรับรอง

สถาบันฯ ได้มาตรฐานการรับรองให้เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาประเภท 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กรสช) จากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการ (Authorized Training) จากผู้ผลิตซอฟต์แวร์ชั้นนำ

นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบอย่างเป็นทางการ (Testing Center) แห่งแรกของประเทศไทย อาทิ เช่น - บริษัท Microsoft แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ Microsoft แต่งตั้งให้สถาบันฯ เป็นคู่ค้าเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในนาม “Microsoft Certified Partner”

บริษัท Certiport แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา แต่งตั้งให้สถาบันฯ เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถโปรแกรม Microsoft Office อย่างเป็นทางการแห่งแรกของประเทศไทย หรือที่รู้จักในนาม “MOS Testing Center” เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถและทักษะการใช้งานทางด้านโปรแกรม Microsoft Office

บริษัท Prometric Thomson Learning แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา แต่งตั้งให้สถาบันฯ เป็นศูนย์ทดสอบความรู้ความสามารถ ทางด้านไอที ระดับวิศวกรคอมพิวเตอร์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ชั้นนำทั่วโลก แห่งแรกของประเทศไทยในนาม “Authorized Prometric Testing Center (APTC)”

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media